IELTS

معرفی آزمون های IELTS و TOEFL

همانطور که میدانید امروزه یادگیری زبان انگلیسی یکی از امور واجب در زندگی است به طوری که خانواده ها کودکانشان را از سنین کودکی برای یادگیری زبان انگلیسی به کلاس ها و آموزشگاه های متعددی می فرستند. زبان انگلیسی در آموزشگاه ها در سطوح مختلفی ارائه می شود و در هر یک از این مراحل