تاثیر آموزش بر آینده کودک

تاثیر آموزش بر آینده کودک اولین و مهم ترین دوره‌ی زندگی انسان ، دوران کودکی است و برای اولین بار با طبیعت در این دوره رابطه برقرار می‌کند و روابط اجتماعی خود را آغاز می‌کند و به مفهومی از خود دست پیدا می‌کند. دوران کودکی از نظر کمی و کیفی دارای اهمیت زیادی می‌باشد . آموزش