اتوکد دو بعدی

توضیح

AutoCAD ( اتوکد )، نرم‌افزاری برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی می باشد. این نرم افزار از محصولات شرکت آمریکایی AutoDesk است. در دوره مقدماتی کاربران AutoCAD امکان استفاده از محیط های دو بعدی را دارند.

دوره آموزشیAutoCAD مقدماتی در مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری زیر نظر اساتید مجرب و ارائه مدرک بین المللی در حال برگزاری می باشد. َAutoCAD در این آموزشگاه در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ارائه می شود.

سرفصل ها:

 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ Drawing Area
  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ
  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮار دﺳﺘﻮرات
  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ Panel ﻫﺎ
  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻮﻫﺎي ﮐﺮﮐﺮه اي
  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ Unit
  دﺳﺘﻮر line
  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻮر Erase
  دﺳﺘﻮر Oops
  دﺳﺘﻮر Save
  دﺳﺘﻮر Save As دﺳﺘﻮر Open
  دﺳﺘﻮر Undo
  دﺳﺘﻮر Redo
 • دﺳﺘﻮر Zoom
  دﺳﺘﻮر Pan
  Polyline دﺳﺘﻮر
  Offset دﺳﺘﻮر
  دﺳﺘﻮر Copy
  دﺳﺘﻮر Move
 • دﺳﺘﻮر ray
  دﺳﺘﻮر xline
  دﺳﺘﻮر Multi Line
 • Circle دﺳﺘﻮر
  دﺳﺘﻮر Trim
  Extend دﺳﺘﻮر
 •  دﺳﺘﻮر Join
  دﺳﺘﻮر Break
  دﺳﺘﻮر Break at point
  دﺳﺘﻮر Point
  دﺳﺘﻮر Divide
  دﺳﺘﻮر Measure
 • دﺳﺘﻮر Rectangle
  دﺳﺘﻮر Polygon
  دﺳﺘﻮر Lengthen
  دﺳﺘﻮر Stretch
  دﺳﺘﻮر Arc
  دﺳﺘﻮر Ellipse
 • دﺳﺘﻮر Chamfer
  دﺳﺘﻮر Fillet
  دﺳﺘﻮر Blend Curves
 • دﺳﺘﻮر Mirror
  دﺳﺘﻮر Rotate
  دﺳﺘﻮر Scale
  دﺳﺘﻮر Group
  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ Utilities
 • دﺳﺘﻮر Array
  دﺳﺘﻮر Align
 • ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي
 • Hatch
  Boundary
  Explode
 • Dimension
  دﺳﺘﻮر Wipeout
  دﺳﺘﻮر Donut
  دﺳﺘﻮر Block
 • دﺳﺘﻮر Tex
 • دﺳﺘﻮر Spline Fit
  دﺳﺘﻮر Spline Cv
  دﺳﺘﻮر Revision Cloud
  Draw Order
 • دﺳﺘﻮر Attach
  دﺳﺘﻮر Over Kill
  دﺳﺘﻮر plot

محتوای آموزشی:

 • فرمان line
 • رسم دایره
 • فرمان Rectangle
 • فرمان Polygon
 • فرمان Arc
 • فرمان BHatch
 • مبحث block، Wblock
 • معرفی ellipse
 • مباحث Text ،Mtext
 • فرمان Erase

حداقل شرایط شرکت کنندگان:

آشنایی با سیستم عامل Windows

مهارت های اکتسابی فراگیران

در پایان دوره، فراگیر توانایی ترسیم پلان، نما و برش را کسب می کند.

اطلاعات اضافی

تقویم آموزشی

برای اطلاع تماس بگیرید

مدت کلاس

60 ساعت

تاریخ شروع

Layer 1
391412131
17,600,000 ریال
 • مدت کلاس: 60 ساعت